send link to app

Siriraj Books


4.8 ( 9808 ratings )
生活 图书
开发 OOKBEE LIMITED
自由

ยินดีต้อนรับสู่ ร้านหนังสือศิริราช Siriraj Books แหล่งรวมหนังสือทางการแพทย์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและได้มาตรฐาน ผลิตโดยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คุณสามารถเลือกซื้อและ Download มาอ่านได้ทั้งแบบ online และ offline ได้

ร้านหนังสือศิริราช Siriraj Books เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตำรา-ศิริราช สังกัดงานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตตำราทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่วงการแพทย์ และการศึกษาแพทยศาสตร์