poslat odkaz na aplikaci

Siriraj Books


4.8 ( 9808 ratings )
Životní styl Knihy
Vývojář: OOKBEE LIMITED
Zdarma

ยินดีต้อนรับสู่ ร้านหนังสือศิริราช Siriraj Books แหล่งรวมหนังสือทางการแพทย์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและได้มาตรฐาน ผลิตโดยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คุณสามารถเลือกซื้อและ Download มาอ่านได้ทั้งแบบ online และ offline ได้

ร้านหนังสือศิริราช Siriraj Books เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตำรา-ศิริราช สังกัดงานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตตำราทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่วงการแพทย์ และการศึกษาแพทยศาสตร์